Támogató szolgáltatás

Az ellátási formát Jászberényi kistérség településein élő fogyatékos, rászoruló személyek vehetik igénybe.

A szolgáltatás célja

A szolgáltatás elő kívánja segíteni a fogyatékkal élő személyek integrációját a meglévő szociális- család és gyermekvédelmi hálózatban, elősegítve ezzel a közösségi programokban való részvétel lehetőségét. A szolgáltatás magában foglalja az ellátottak lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását.

A szolgáltatás feladata

A támogató szolgáltatás feladata: személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat működtetése és információnyújtás.

Személyi segítő szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez.

Szállító szolgáltatás az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítja. A szolgáltatás igénybevételi sorrendiségében az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás prioritást élvez.

Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, valamint ügyintézési problémák, nehézségek megoldásának segítése. Információs hálózat működtetése, érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás. Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása.

Az ellátás igénybevételének módja
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges a háziorvos igazolását az egészségi állapotról. Csatolni szükséges továbbá a TAJ- kártya és a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény valamint a rendszeres havi jövedelemről szóló igazolás másolatát.

A személyi segítés és személyi szállítás esetén a térítési díj együttesen havonta nem haladhatja meg az igénybevevő havi összes jövedelmének 30%-át, kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi összes jövedelmének 20%- át.

Ellátásunk a hét öt napján hétfőtől péntekig vehető igénybe.